Warunki korzystania

Witryna BonusBezDepozytu.org znajdująca się pod adresem https://BonusBezDepozytu.org jest chronionym prawem autorskim dziełem należącym do BonusBezDepozytu. Niektóre funkcje Witryny mogą podlegać dodatkowym wytycznym, warunkom lub regułom, które zostaną opublikowane w Witrynie w związku z takimi funkcjami.
Wszystkie takie dodatkowe warunki, wytyczne i zasady są włączone przez odniesienie do niniejszych warunków.
Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności , aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie.

Dostęp do strony

Z zastrzeżeniem niniejszych warunków. Firma udziela Ci niezbywalnej, niewyłącznej, odwołalnej, ograniczonej licencji na dostęp do Witryny wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek.
Niektóre ograniczenia. Prawa zatwierdzone w niniejszych Warunkach podlegają następującym ograniczeniom: (a) nie będziesz sprzedawać, wynajmować, wynajmować, przenosić, cedować, dystrybuować, hostować ani w inny sposób wykorzystywać komercyjnie Witryny; (b) nie wolno zmieniać, dokonywać prac pochodnych, dezasemblować, kompilować wstecz ani odtwarzać kodu źródłowego żadnej części Witryny; (c) nie będziesz uzyskiwał dostępu do Witryny w celu zbudowania podobnej lub konkurencyjnej strony internetowej; oraz (d) z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, żadna część Witryny nie może być kopiowana, powielana, rozpowszechniana, publikowana, pobierana, wyświetlana, publikowana lub przesyłana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, o ile nie wskazano inaczej, jakiekolwiek przyszłe wydanie, aktualizacja lub inne dodatki do funkcjonalności Strony podlegają niniejszym Warunkom. Wszelkie informacje o prawach autorskich i inne informacje o prawach własności w Witrynie muszą być przechowywane na wszystkich ich kopiach.
Firma zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zawieszenia Witryny za powiadomieniem lub bez powiadomienia. Zgodziłeś się, że Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec ciebie ani jakiejkolwiek strony trzeciej za jakąkolwiek zmianę, przerwanie lub zakończenie strony lub jakiejkolwiek części.
Z wyłączeniem wszelkich treści użytkownika, które możesz dostarczyć, masz świadomość, że wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, patenty, znaki handlowe i tajemnice handlowe, w Witrynie i jej treści są własnością Firmy lub dostawców Spółki. Należy pamiętać, że niniejsze Warunki i dostęp do Witryny nie dają żadnych praw, tytułów ani udziałów ani żadnych praw własności intelektualnej, z wyjątkiem ograniczonych praw dostępu określonych w Sekcji 2.1. Firma i jej dostawcy zastrzegają sobie wszelkie prawa nieprzyznane w niniejszych Warunkach.

Linki i reklamy innych firm

Witryna może zawierać linki do stron internetowych i usług stron trzecich i / lub wyświetlać reklamy stronom trzecim. Takie linki i reklamy podmiotów zewnętrznych nie są kontrolowane przez Firmę i Firma nie ponosi odpowiedzialności za żadne linki i reklamy podmiotów zewnętrznych. Firma zapewnia dostęp do tych linków i reklam podmiotów zewnętrznych wyłącznie dla wygody użytkownika i nie sprawdza, nie zatwierdza, nie monitoruje, nie popiera, nie udziela gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących linków i reklam podmiotów zewnętrznych. Korzystasz ze wszystkich linków i reklam podmiotów zewnętrznych na własne ryzyko i powinieneś zachować przy tym odpowiedni poziom ostrożności i dyskrecji. Po kliknięciu dowolnego linku i reklamy firmy zewnętrznej obowiązują odpowiednie warunki i zasady firmy zewnętrznej, w tym zasady dotyczące prywatności i gromadzenia danych tej firmy.
Niniejszym zwalniasz i na zawsze zwalniasz Firmę, naszych przedstawicieli, pracowników, agentów, następców i cesjonariuszy, a także rezygnujesz i rezygnujesz z każdej przeszłej, obecnej i przyszłej sporu, roszczenia, kontrowersji, żądania, prawa, zobowiązania, odpowiedzialności, działanie i przyczyna działania wszelkiego rodzaju i natury, które powstały lub wynikają bezpośrednio lub pośrednio z Witryny lub które odnoszą się bezpośrednio lub pośrednio do Witryny. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, zrzekasz się powyższej sekcji 1542 kodeksu cywilnego w Kalifornii, która stanowi: „ogólne zwolnienie nie obejmuje roszczeń, o których wierzyciel nie wie lub nie podejrzewa, że ​​istnieją na jego korzyść na czas wykonania zwolnienia, który, jeśli jest przez niego znany, musiał mieć istotny wpływ na jego rozliczenie z dłużnikiem. ”

Jak każda inna strona internetowa, BonusBezDepozytu.org wykorzystuje pliki „cookie”. Te pliki cookie służą do przechowywania informacji, w tym preferencji odwiedzających oraz stron w witrynie, do których odwiedzający odwiedził lub odwiedził. Informacje te służą do optymalizacji doświadczenia użytkowników poprzez dostosowanie zawartości naszej strony internetowej w oparciu o typ przeglądarki użytkownika i / lub inne informacje.

Zastrzeżenia

Witryna jest udostępniana w stanie „jak jest” i „w miarę dostępności”, a firma i nasi dostawcy wyraźnie zrzekają się wszelkich gwarancji i warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych, dorozumianych lub ustawowych, w tym wszelkich gwarancji lub warunków zbywalności , przydatność do określonego celu, tytuł, cicha przyjemność, dokładność lub brak naruszenia. My i nasi dostawcy nie gwarantujemy, że strona spełni twoje wymagania, będzie dostępna nieprzerwanie, terminowo, bezpiecznie lub bezbłędnie, ani że będzie dokładna, niezawodna, wolna od wirusów lub innego szkodliwego kodu, kompletna, legalna lub bezpieczne. Jeśli obowiązujące prawo wymaga jakichkolwiek gwarancji w odniesieniu do witryny, wszystkie takie gwarancje są ograniczone do dziewięćdziesięciu (90) dni od daty pierwszego użycia.
Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie dorozumianych gwarancji, więc powyższe wyłączenie może nie mieć zastosowania. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia czasu trwania dorozumianej gwarancji, więc powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania.

Okres obowiązywania i wypowiedzenie.

Z zastrzeżeniem niniejszej sekcji, niniejsze Warunki pozostaną w pełnej mocy podczas korzystania z Witryny. Możemy zawiesić lub wypowiedzieć Twoje prawa do korzystania z Witryny w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, według własnego uznania, w tym w przypadku dowolnego korzystania z Witryny z naruszeniem niniejszych Warunków. Po wygaśnięciu twoich praw wynikających z niniejszych warunków, twoje konto i prawo dostępu do strony i korzystania z niej wygasną natychmiast. Rozumiesz, że usunięcie konta może wiązać się z usunięciem treści użytkownika powiązanych z kontem z naszych aktualnych baz danych. Firma nie będzie ponosić wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wygaśnięcie twoich praw wynikających z niniejszych Warunków. Nawet po wygaśnięciu twoich praw wynikających z niniejszych Warunków obowiązują następujące postanowienia niniejszych Warunków: Sekcje 2 do 2.5, Sekcje 3 i Sekcje 4 do 10.

Polityka praw autorskich.

Firma szanuje własność intelektualną innych osób i prosi, aby użytkownicy naszej witryny robili to samo. W związku z naszą Witryną przyjęliśmy i wdrożyliśmy zasady dotyczące prawa autorskiego, które przewidują usuwanie wszelkich materiałów naruszających prawo oraz usuwanie użytkowników naszej witryny internetowej, którzy wielokrotnie naruszają prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie.

Ogólne

Niniejsze Warunki stanowią całą umowę między Tobą a nami dotyczącą korzystania z Witryny. Nasze niewykonanie lub wyegzekwowanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie stanowić zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. Tytuły rozdziałów niniejszych Warunków służą wyłącznie wygodzie i nie mają skutków prawnych ani umownych. Słowo „w tym” oznacza „w tym bez ograniczeń”. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną nienaruszone, a nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie uznane za zmodyfikowane, tak aby było ważne i wykonalne w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo. Twoje relacje ze Spółką dotyczą niezależnego kontrahenta i żadna ze stron nie jest agentem ani partnerem drugiej strony. Niniejsze Warunki, a także twoje prawa i obowiązki określone w niniejszym dokumencie, nie mogą być cedowane, zlecane podwykonawcom, delegowane ani w żaden inny sposób przenoszone przez Ciebie bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, a wszelkie próby cesji, podwykonawstwa, delegacji lub przeniesienia z naruszeniem powyższych warunków będą nieważne i unieważnić. Firma może dowolnie przypisywać niniejsze Warunki. Warunki określone w niniejszych Warunkach będą wiążące dla cesjonariuszy.

Informacje o prawach autorskich / znakach towarowych

Prawa autorskie ©. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie znaki handlowe, logo i znaki usługowe wyświetlane w Witrynie są naszą własnością lub własnością innych podmiotów zewnętrznych. Nie wolno używać tych Znaków bez naszej uprzedniej pisemnej zgody lub zgody strony trzeciej, która może posiadać Znaki.

Informacje kontaktowe

Adres: Aleja Solidarności 53 / lok 26, 03-402 Warszawa, Polska
E-mail: [email protected]